Nasza oferta obejmuje między innymi:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość),
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek  przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowa),
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło),
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji  Intrastat,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie raportów dla zarządów, rad nadzorczych i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) spółek.
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • konsultacje księgowe,
 • usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych.